• DORPSINGANG-OUD.JPG
 • DorpstraatZwartewaala.jpg
 • Dsc06586.jpg
 • Dsc06587.jpg
 • Haven1kl.jpg
 • HOLLEMARESTRAAT.JPG
 • img_2585.jpg
 • MAASDIJK.JPG
 • Noordeinde Zwartewaala.jpg
 • RIMG0038.JPG
 • RIMG0042.JPG
 • Rotonde2kl.jpg
Juli 2020
Z M D W D V Z
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Verslag bestuursvergadering 14 november 2017

Plaats: De Gaffelaar
Aanwezig: bestuursleden: P. Zanen, R. Veldheer- Noordermeer, M. ten Hoor, B. van Doren.;
Toehoorders H. Troost (kandidaat lid bestuur dorpsraad) en T. Tangelder ( beheerder website en facebook)
Afwezig met kennisgeving: L. van Beek

1- Opening
P. Zanen opent de vergadering. Hij verwelkomt Harry Troost. Harry stelt zich voor en vertelt dat hij na een gesprek met Peter enthousiast geworden was over het werk van de dorpsraad en zich daarom aanmeldt.

2- Mededelingen/ ingekomen stukken.
 verzoek van Arijan Stok, beheerder van de whatsappgroep Mijnbuurt Zwartewaal, een afspraak te maken voor nadere kennismaking met de Dorpsraad.
      Actie: Bert zal een afspraak regelen.
 Peter heeft een afspraak gemaakt voor een gesprek met de wethouders Schoon en Verbeek op 29 november 11.00 uur in het stadskantoor Brielle.

3- Actualiseren website
Hiervoor is aanwezig Tom Tangelder. Op de website staan te veel oude berichten. Afgesproken wordt dat deze indien nodig naar het archief gaan, maar als ze verder geen toegevoegde waarde hebben om bewaard te blijven zullen ze definitief worden verwijderd. In het archief zullen ook submappen worden aangemaakt.

4- Uitbreiding bestuur
Gelet hetgeen er volgens de Leefbaarheids Visie Zwartewaal 2016-2030 in Zwartewaal gaat gebeuren, is uitbreiding van het bestuur van de Dorpsraad noodzakelijk. Er wordt gefilosofeerd hoe we de bewoners het best kunnen benaderen:
Een oproep op het bord bij de ingang van Zwartewaal; flyers maken en in eerste instantie ophangen bij de sportverenigingen, de Gaffelaar, winkel Attent etc.; nieuwsbrief; stukje in streekblad Briels Nieuwsland en AD. Ook via facebook zullen we een oproep doen.
Na het gesprek van 29-11 met de wethouders hopen we meer duidelijkheid te hebben over wat er van de Dorpsraad verwacht gaat worden en kunnen we ook gerichter bewoners benaderen.
In de flyers en oproepen zullen we toelichten wat de Dorpsraad nu eigenlijk doet, want voor veel bewoners is dit blijkbaar nog niet duidelijk.

5- Planning openbare vergadering
Als datum voor een Openbare vergadering wordt gekozen voor 28 maart 2018.

6- Evaluatie presentatie scenario’s Christinalaan
Woensdag 8 november heeft het door Brielle ingehuurde bureau BVR adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling een drietal scenario’s gepresenteerd over het te ontwikkelen gebied Christinalaan. Het eerste scenario (het compacte hart) omvat de sloop van de school en de bungalow, nieuwbouw van de school en renovatie van De Gaffelaar en sporthal en nieuwbouw van woningen op het perceel waar nu de school staat.
Het tweede scenario (dorpshart) gaat uit van sloop van school, Gaffelaar en de bestaande bungalow. Nieuwbouw van de Gaffelaar, sporthal en school op het terrein waar nu de skatebaan ligt en nieuwbouw van eengezinswoningen op het vrij gekomen perceel Christinalaan.
Bij het derde scenario (landschapsmodel) gaat men ook uit van de sloop zoals in scenario 2. Daarna wordt op het perceel van de vroegere tuinderij een parkachtig landschap ontwikkeld. De school en de Gaffelaar worden daarin los op terpen gebouwd en er zijn slingerende paden en waterpartijen. In dit scenario is men er ook van uitgegaan dat de bestaande “bejaardenwoningen”van Vestia gesloopt worden. In dit scenario zijn ook 3 appartementsgebouwen (3 lagen) opgenomen.

Er waren ca. 50 bewoners bij de presentatie aanwezig. Na afloop kon iedereen zijn op- en aanmerkingen op de scenario’s op  een enquête invullen. BVR neemt deze op- en aanmerkingen op in het uiteindelijke verslag dat zij op 11 december aan de gemeenteraad van Brielle gaan uitbrengen. Daarna is het aan de gemeenteraad om te beslissen hoe men hier verder mee gaat. Het zijn slechts scenario’s.

Wij hebben gemerkt dat scenario 2 onder de aanwezigen de voorkeur had, met name omdat in scenario 3 appartementgebouwen waren ingetekend.

7- Stand van zaken Theemswegtracé en geluidsmeting DCMR
Bert heeft 2 november de laatste bijeenkomst van de Geluidstafel Theemswegtracé bijgewoond. Er was geen echt nieuws. De simulatie van het geluid zoals dat nu ervaren wordt door de trein over de bestaande Calandbrug en het geluid zoals dat volgens de wettelijke berekening na het verleggen van het tracé ervaren gaat worden was te horen (weinig verschil). Op onze vraag waarom er geen raildempers worden toegepast werd geantwoord dat er volgens de wettelijke berekening geen enkele maatregel hoefde te worden genomen. Men zou bij het Ministerie veel moeten hebben lobbyen om voor Zwartewaal extra maatregelen te mogen treffen. Het beschikbare geld heeft men toen besteed aan het verhogen van de zijwand van de betonnen bak van 1.4m naar 1.7m en het aanbrengen van geluiddempend materiaal aan de binnenzijde van deze betonnen bak. Het aanbrengen van raildempers heeft niet hun voorkeur in verband met lastiger onderhoud van de rails en van het grindbed in de bak.

Er is inmiddels een begin gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden: verleggen fietspad en bestaand Theemswegtracé en het omhaag brengen van een leidingbrug over de Theemsweg. Ook gaat men beginnen met de bouw van nieuwe windschermen en sloop van 2 bestaande schermen bij de Brittanniëhaven.

Peter stelt voor dat we ons niet zondermeer neerleggen bij de beslissing om geen raildempers aan te brengen. Het aanbrengen zou een extra investering van ca.              € 500.000,00 vergen, op de totale investering van ca. € 280.000.000,00 een fractie.
Hij zal de in Zwartewaal wonende trillingsdeskundige Co van Kleef vragen wat diens mening hierover is.


Wat betreft de geluidmeting van DCMR is er 1 tussenrapportage ontvangen. Peter zal de 2e, die inmiddels bekend moet zij opvragen. Het is overigens de vraag of we in de toekomst veel met deze metingen kunnen bereiken. Er wordt nu een jaar gemeten en daarna pas na het realiseren van het nieuwe Theemswegtracé weer.

8- Stand van zaken windmolens bij de N57
De provincie heeft inmiddels besloten dat er midden in de polder van Voorne geen windmolens komen. Wel aan de randen. Zo zijn er aan de noordzijde van de N57 ( het terrein tussen industrieterrein Seggelant bij Brielle  en de Maasdijk bij Zwartewaal) 3 windmolens ingetekend. Peter heeft hierover contact gehad met wethouder Verbeek. Deze heeft geantwoord dat Brielle akkoord was met 2 windmolens en dat de gemeente Brielle de plaats binnen dit gebied aan moet geven. Brielle zal ook de vergunningen moeten afgeven waarvoor de geëigende procedures gevolgd gaan worden.

9- Stand van zaken nieuwbouw Bilfinger
Er is geen officieel nieuws. Wel gaan er negatieve geruchten rond dat Bilfinger afziet van de nieuwbouw en uit Zwartewaal gaat vertrekken. We zullen dit in ons gesprek met B&W op 29 november aan de orde stellen.  De door de Provincie op 15-3-2015 afgegeven ontheffing voor nieuwbouw is inmiddels verlopen (gold voor 2 jaar).

10- Instellen spreekuur Dorpsraad
Om de bewoners meer bij de Dorpsraad te betrekken zouden we een inloop spreekuur kunnen organiseren waarin bewoners met ons in gesprek kunnen. Omdat dit organisatorisch niet één-twee-drie geregeld kan worden, wordt besloten om voorafgaand aan de bestuursvergaderingen een half uur spreekuur te gaan houden als proef. Wij zullen de tijdstippen en agenda’s van de komende vergaderingen dan tijdig aan de bewoners kenbaar maken.

11-Afscheid Jan Baljon
Omdat Jan bij de laatste vergadering vrij plotseling is afgetreden was er nog geen gelegenheid hem een passend afscheid te bieden. Bert zal met Jan gaan overleggen hoe we dat alsnog kunnen doen.

12- Rondvraag
 Harry komt nog terug op een opmerking die bij punt 6 al even gemaakt was: het realiseren van een tweede ontsluiting van Zwartewaal naar de N218. De Dorpsraad heeft dit al vele malen bij B&W aan de orde gebracht. Ook gelet het gevaar van het vele verkeer op de Maasdijk. Omdat de N218 tot de provincie behoort kan Brielle daar niets aan doen. Harry zal hierover toch nog eens wat op papier zetten, want mede gelet de toekomstige bouwactiviteiten in het dorp is dit toch wel noodzakelijk.
 Bert wijst op een artikel in het AD van 14-11-2017 over het Brielse Meer Spektakel op 23-6-2018. De vlootschouw vaart van Oostvoorne tot Breeze en keren daar. Het zou leuk zijn als ze tot Zwartewaal doorvaren. Bert zal de organisatie benaderen.
 Rowyna heeft vastgesteld dat recent de sloten en singels gebaggerd zijn. Er zijn veel klachten van omwonenden over bagger op stoepen, straat en geparkeerde auto’s. Ook zijn er tegels van de trottoirs gescheurd en verzakt. Zij zal Beheer Openbare Ruimte van Brielle hiervan berichten.
 Nieuwjaarsreceptie. Wat ons betreft hoeft hier niet nader over vergaderd te worden. Wij gaan akkoord met een receptie op dezelfde voorwaarden als dit jaar. Als datum is Vrijdag 5 januari voor ons akkoord.

12- Sluiting
Peter sluit de vergadering om 22.30 uur. De volgende vergadering wordt gepland na het gesprek van 29-11 met de wethouders. Indien nodig zal er een datumprikker worden rondgestuurd.