PRIVACY-PROTOCOL VAN DE STICHTING DORPSRAAD ZWARTEWAAL

Op alle handelingen inzake persoonsgegevens door de Stichting Dorpsraad Zwartewaal, is de Algemene verordening gegevensbescherming, hierna te noemen AVG, van toepassing.

De Stichting Dorpsraad Zwartewaal verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van de goede uitvoering van de doelen zoals omschreven in artikel 2 van de Statuten van 20 november 2009.

De persoongegevens tot onze beschikking in de administratie worden onmiddellijk verwijderd wanneer de betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Eveneens zullen bovenbedoelde persoongegevens worden verwijderd wanneer zij niet meer nodig zijn voor een goede taakuitvoering met betrekking tot de eerder aangehaalde doelen.

Binnen het bestuur van de Stichting Dorpsraad Zwartewaal vervult de secretaris de functie van functionaris voor de gegevensbescherming.

Hij ziet toe op de verwerking van persoongegevens binnen de Stichting Dorpsraad Zwartewaal in overeenstemming met de AVG en het daarop gebaseerde privacy- protocol.

Wanneer de Stichting Dorpsraad Zwartewaal persoonsgegevens laat bewerken dient de bewerker altijd een bewerkersovereenkomst te ondertekenen waarin hij verklaart de aangeboden persoonsgegevens zorgvuldig te zullen behandelen en deze op geen enkele wijze met derden te zullen delen.

Hiermee waarborgt de Stichting Dorpsraad Zwartewaal de vereiste beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de uit te voeren bewerkingen.

Zwartewaal, 25 mei 2018